Werknemers

 • Het totale aantal werknemers in de TI is tussen 2008 en 2015 met vijftien procent gedaald. Vanaf 2015 neemt het aantal werknemers in de TI weer toe: eind 2018 is het aantal werknemers met tien procent toegenomen ten opzichte van 2015. De toename in 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt vier procent; de grootste toename van de laatste drie jaar.
 • De werknemers in de TI zijn vooral fulltime werkende autochtone mannen. Het aandeel vrouwen in de TI is in de periode 2000-2018 met één procent gestegen (van 9% naar 10%).
 • Van de monteurs in 2018 is twee procent een vrouw, in 2000 was dit één procent. In administratieve ondersteunende functies en onder personeelsfunctionarissen komen meer vrouwen voor dan mannen (in de respectievelijke functies is 79% en 76% vrouw). In alle overige functies in de TI zijn vrouwen veruit in de minderheid.
 • Onder personeelsfunctionarissen is het percentage vrouwen het hardste gestegen; van 50 procent in 2000 naar 76 procent in 2018.
 • In de periode 2000-2014 is het aandeel werknemers in de TI dat jonger is dan 25 jaar gedaald van twintig naar twaalf procent. Vanaf 2014 is het aandeel jongeren licht toegenomen: eind 2018 is dertien procent van de werknemers jonger dan 25 jaar.
 • Het aandeel werknemers in de TI in de leeftijdscategorie ‘55 jaar of ouder’ is in de periode 2000-2018 toegenomen van zes naar zeventien procent.
 • De gemiddelde leeftijd is gestegen van 35 jaar in 2000 naar 41 jaar in 2018.
 • Het aandeel parttimers in de TI is in de periode 2000-2018 gestegen van elf naar zestien procent. De stijging van het aandeel parttimers doet zich zowel voor bij mannen als bij vrouwen:
  • Het percentage parttimers onder mannen is in 2018 toegenomen tot tien procent;
  • Van de vrouwen in de TI werkt 71 procent in 2018 in een parttimefunctie.